تولید پرلیت با چگالی کمتر از ۴۰ کیلوگرم در متر مکعب برای اولین بار در ایران برای عایق

پرلیت در صنعت عایق

پرلیت مخصوص عایق با دانه بندی صفر تا نیم میلی متر

پرلیت مخصوص عایق با دانه بندی صفر تا نیم میلی متر

پرلیت مخصوص عایق با دانه بندی نیم تا یک و نیم میلی متر

پرلیت مخصوص عایق با دانه بندی نیم تا یک و نیم میلی متر

پرلیت در صنعت کشاورزی

پرلیت 5 تا 15 میلی متر برای کشت هیدروپونیک

پرلیت 5 تا 15 میلی متر برای کشت هیدروپونیک

دانه بندی 5 تا 10 میلی متر برای کشت هیدروپونیک

دانه بندی 5 تا 10 میلی متر برای کشت هیدروپونیک

دانه بندی 3 تا 5 میلی متر آماده تحویل

دانه بندی 3 تا 5 میلی متر آماده تحویل

دانه بندی 1 تا 3 میلی متر آماده تحویل برای نشا

دانه بندی 1 تا 3 میلی متر آماده تحویل برای نشا

پرلیت در صنعت رنگ و کنتکس و کامپوزیت

پرلیت ۱۵۰ تا ۲۳۰ مش

پرلیت ۱۵۰ تا ۲۳۰ مش

پرلیت صفر تا نیم میلی متر

پرلیت صفر تا نیم میلی متر

پرلیت نیم تا یک میلی متر

پرلیت نیم تا یک میلی متر

پرلیت 1 تا 3 میلی متر برای کنتکس

پرلیت 1 تا 3 میلی متر برای کنتکس

پرلیت در صنعت ساختمان

پرلیت 0 تا 5 میلیمتر برای پر کردن سوارخ بلوک و سفال

پرلیت 0 تا 5 میلیمتر برای پر کردن سوارخ بلوک و سفال

پرلیت 3 تا 5 میلی متر برای بلوک

پرلیت 3 تا 5 میلی متر برای بلوک

پرلیت مخصوص گچ پاششی با دانه بندی نیم تا یک و نیم میلیمتر

پرلیت مخصوص گچ پاششی با دانه بندی نیم تا یک و نیم میلیمتر

پرلیت در صنعت فیلتراسیون

پرلیت صفر تا نیم میلی متر

پرلیت صفر تا نیم میلی متر

پرلیت نیم تا یک میلی متر

پرلیت نیم تا یک میلی متر

پرلیت در صنعت رزین